เว็บแอปพลิเคชัน

การท่องเที่ยวในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว หรือ สามารถบริหารจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตัวเอง เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก หรือแม้แต่การค้นคว้าข้อมูลประวัติความเป็นมาของสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปได้ด้วย world wide web เพียงแค่ค้นหาคำสำคัญ ก็จะปรากฏเนื้อหาจำนวนมากให้เลือกอ่าน Web application สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ จึงเป็น website ที่จะให้บริการด้านข้อมูลสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทราบข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ เสมือนมีนักวิชาการมาให้ข้อมูลเองโดยตรง

แวดเวียงเชียงใหม่
เทคโนโลยีเว็บจากการถอดองค์ความรู้ผังเมืองเดิมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาประวัติศาสตร์เชียงใหม่ 5 ยุคสมัย และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง (จักรยาน ล่องน้ำปิง และเส้นทางเดินในชุมชน) ตามโครงนิราศหริภุญชัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยนี้ให้บุคคลทั่วไป เยาวชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าถึงความรู้เชิงประวัติศาสตร์ได้ง่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่
อ่านต่อ
องค์ความรู้การท่องเที่ยวชุมชนวัดเกต
การจัดการความรู้ชุมชนย่านวัดเกตเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซด์ ด้วยการจัดหมวดหมู่ความรู้ ด้านวิถีชีวิตชุมชนในอดีตและศาสนาในชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงความรู้สนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม ความหลากหลายของชาติพันธุ์ และวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า และสร้างจิตสำนึกเพื่อสืบทอดแก่เยาวชนและคนทั่วไป
อ่านต่อ