เอกสาร


หนังสือ "เส้นทางสู่ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ : ไหว้สาพญามังราย ทักษาเมืองคุ้มหลวงและคุ้มใน เวียงเชียงใหม่" โดย สมโชติ อ๋องสกุล จัดพิมพ์โอกาสงานสมโภชเชียงใหม่ครบ 60 รอบนักษัตร (พ.ศ. 1839-2559)

หนังสือ "เส้นทางจักรยาน สู้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ : พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ" โดย สมโชติ อ๋องสกุล จัดพิมพ์โอกาสงามสมโภสเชียงใหม่ครบ 60 รอบนักษัตร (พ.ศ. 1839-2559) โดย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)