เกี่ยวกับเรา

โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2558 ดำเนินการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมวิจัยจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

คณะวิจัย
  • แผนงานวิจัย เรื่อง “การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว” ปี 2556
  • แผนงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต” ปี 2558

ที่อยู่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล์ : cmhistoricaltourism@gmail.com